top of page

Avís legal:

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els proporcionem a continuació la informació relativa al titular de la Pàgina Web:

Identificació:

Titular: Grup Quibuch, SL (d'ara endavant, el “Titular”).

NIF/CIF: B65766263.
Registre: Registre Mercantil de Barcelona - tom 43090, foli 121, full B-421386

Domicili: C/ Mercaders, 10, Local, 08003 - Barcelona. 
Correu Electrònic: administracion@grupoqb.com.

 

Objecte:

Aquest Avís Legal regula l'accés, la navegació i la utilització del Lloc Web, sens perjudici que el Titular es reservi el dret a modificar la presentació, la configuració i el contingut del Lloc Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i/o utilització del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen acceptar-los.

Això no obstant, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions específiques.

Als efectes de la interpretació del present Avís Legal, s'entén que una persona passa a ser usuària (d'ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”) en el moment en què aquesta accepta el present Avís Legal i la Política de Privadesa exposades a el Lloc Web.

Responsabilitats:

El Titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

Tanmateix, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, El Titular es compromet a la retirada o si escau bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'usuari. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència dinterrupcions o errors en laccés al lloc web.

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts a les presents condicions generals d'ús del portal. De manera expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

 

Protecció de Dades Personals:

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposats a la nostra Política de Privadesa.

Menors d'Edat:

En tot cas, queda prohibit l'accés i la navegació al Lloc Web per part dels menors de catorze (14) anys d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu, d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.   

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web, corresponen exclusivament al titular sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap de els drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. 

Llei Aplicable i Jurisdicció: 

Aquest Lloc Web es regeix per la legislació vigent a Espanya.

El Titular i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la interpretació i aplicació del present Avís Legal a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia al seu fur propi si n'hi hagués.

bottom of page